båtju§.no

Båtlivets rettslige sider

Kategori: Mangler (side 1 av 2)

Skade etter vinterservice

Jeg har en Ibiza med 115 hk. motor som jeg leverte til et verksted for lagring og vinterservice, herunder skift av gearolje. Dette kostet 11.200 kroner, men da jeg fikk båten tilbake, rant det gearolje ut av dreneringshullet for kjølevannet. Enten har han ikke skiftet gearolje, eller så må han ha gjort noe galt, for eksempel ikke åpnet opp øvre hull ved påfyllingen, slik at girolja ”fant nye veier”.  Verkstedet nekter noe ansvar for dette og jeg har derfor måttet levere motoren til merkeforhandleren. Her antyder de at reparasjonen vil koste 8.000-10.000 kroner. Kan jeg kreve denne utgiften erstattet av verkstedet, eller hva råder dere meg til?

Svar:

Forutsatt at båten hovedsakelig er til personlig bruk for deg, reguleres en slik reparasjon/service av håndverkertjenesteloven. Etter denne lovens § 5 skal verkstedet ”utføre tjenesten fagmessig og ellers vareta forbrukerens interesser med tilbørlig omsorg”. Fagmessig utføring betyr blant annet at tjenesten skal utføres slik en dyktig og erfaren fagmann ville gjort det. Det er naturligvis uten betydning om arbeidet faktisk har vært utført av en lærling eller mindre kyndig person, idet verkstedet uansett har plikt til å påse at arbeidet gjøres fagmessig.

Det klare utgangspunktet må være at verkstedet kan skifte girolje uten at motoren skades, slik at det her høres ut som om verkstedet har forsømt seg i ditt tilfelle. Årsaken til skaden antar jeg imidlertid forhandleren bør ha en bedre oppfatning om, slik at du bør forhøre deg nærmere med denne. Få gjerne også en skriftlig uttalelse som du igjen kan bruke overfor det første verkstedet. Når servicen således ikke er utført fagmessig, vil tjenesten være mangelfull, jf. håndverkertjenesteloven § 17. Som en følge av dette kan du holde betalingen tilbake, kreve mangelen rettet, eller om mangelen ikke rettes, kreve prisavslag eller erstatning, jf. håndverkertjenesteloven § 21.

I utgangspunktet har tjenesteyteren krav på å selv få rette – forutsatt at dette kan skje innen rimelig tid og uten vesentlig ulempe for deg, men jeg forstår det slik at han har avvist reklamasjonen. Du kan da få arbeidet utført av forhandlerverkstedet og kreve dine utlegg erstattet av (det første) verkstedet. Dersom du ikke lykkes med å få erstattet utleggene dine, må du kontakte Forbrukerrådet der du bor eller en advokat. Da vil de kunne hjelpe deg videre med prosessen som da enten vil innebære at saken bringes inn for Forbrukertvistutvalget eller forliksrådet der du bor.

Foreldelses- og reklamasjonsfrister

Jeg har kjøpt en båt av forhandler og har sterk mistanke om at selgeren holdt opplysninger skjult med motorhavari som følge. Vi har nå diskturt saken i månedsvis og flere motorsakkyndige har uttalt seg. Gjelder det nå spesielle frister jeg må være oppmerksom på?

Svar:
Her gjelder det både reklamasjonsfrister etter forbrukerkjøpsloven og foreldelsesfrist etter foreldelsesloven. Etter reklamasjonsfristene må for det første reklamere ”innen rimelig tid” etter at du oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. Dernest må du for det andre reklamere før det har gått 5 år fra du overtok båten. Reklamasjonsfristene er imidlertid ikke noe problem i ditt tilfelle. Det du imidlertid må være oppmerksom på er at dette parallelt gjelder foreldelsesfrister som er regulert i foreldelsesloven av 1979. Foreldelsesfristen er i utgangspunktet tre år fra leveringsdatoen. Dersom man ikke kan gjøre kravet gjeldende fordi en manglet nødvendig kunnskap om kravet; typisk ved en skjult mangel, inntrer foreldelse tidligst ett år etter den dag da fordringshaveren fikk eller burde skaffet seg slik kunnskap. Med andre ord gis det en tilleggsfrist på ett år om man var ukjent med kravet/mangelen, og da fra det tidspunktet man fikk eller burde skaffet seg slik kunnskap. Du må du da sørge for at kravet ikke foreldes, og det kan enten skje ved at det tas rettslige skritt, at kravet erkjennes av skylderen eller at det avtales at foreldelse ikke skal skje. Dette må da skje innenfor foreldelsesfristen på tre år, eventuelt tilleggsfristen på ett år. Merk at det ikke er nok å diskutere mangelen med selgeren, og det er uten betydning om dette skjer ved skriftlig korrespondanse. Det er uansett ikke nok. Som du kanskje allerede har fått inntrykk av er ikke dette helt enkelt og jeg anbefaler deg nok å ta kontakt med en advokat i denne forbindelsen.

Utløpt garanti

Jeg har en båt som snart er fire år gammel og hvor det har vært diverse problemer. Nå avviser imidlertid forhandleren mitt krav om reparasjon med at garantien på 36 måneder er utløpt. Kan han det, og hva er i tilfellet poenget med en garanti i forhold til loven?

Svar:
En garanti er en erklæring hvor en garantigiver, typisk en produsent eller importør, gir en kjøper visse rettigheter i henhold til vilkår som er fastsatt i garantierklæringen – og eventuelt også i tilknyttet reklame. Det er vesentlig at garantien faktisk gir rettigheter utover , eller med andre ord i tillegg til, det som følger av loven. En garanti er derfor en erklæring hvoretter selgeren har påtatt seg å svare for feil ved produktet i større utstrekning for en mangel enn etter reglene i loven. Garantier begrenser ikke forbrukerens rettigheter etter forbrukerkjøpsloven da denne er ufravikelig i forbrukerens favør, jf. forbrukerkjøpsloven § 3 første ledd. For øvrig følger det av markedsføringsloven § 23 at det ”på en tydelig og lettfattelig måte” blant annet skal opplyses om ”garantiens innhold, herunder eventuelle begrensninger og særlige betingelser, at forbrukerens rettigheter etter aktuell og nærmere angitt lovgivning kommer i tillegg til garantien, og at disse rettighetene ikke berøres av garantien”. Videre skal det opplyses om at det ”uansett kan reklameres på ytelsen i sin helhet etter aktuell og nærmere angitt lovgivning, dersom garantien er begrenset, for eksempel ved at garantien kun gjelder en del av ytelsen eller bare deler av utbedringskostnadene dekkes av garantien.” Etter forbrukerkjøpsloven er reklamasjonsfristen fem år på båter og det meste av båtutstyret, og du kan derfor ikke avskjæres med at garantien ikke gjelder. Hvorvidt du kan kreve kostnadsfri reparasjon forutsetter imidlertid at de problemene du nevner utgjør kjøpsrettslige mangler. Og det er et annet spørsmål. 

Heving overfor tidligere yrkessalgsledd

Jeg har kjøpt en bruktbåt av en privatperson for 495.000 kr. Selgeren hadde igjen kjøpt båten fra en båtforretning i 2014. Både tidligere eier og jeg har hatt lekkasjer og diverse problemer med båten. Båten ble også sendt tilbake til produsenten og noen reklamasjoner er utbedret, men jeg ønsker nå å heve kjøpet. Kan jeg i denne forbindelsen rette et direktekrav mot forhandleren? Hva kan jeg i så fall kreve?

Svar: Etter forbrukerkjøpsloven § 35 kan forbrukeren gjøre «sitt mangelskrav mot selgeren gjeldende mot et tidligere yrkessalgsledd for så vidt tilsvarende krav på grunn av mangelen kan gjøres gjeldende av selgeren».  Forutsetningen for er direktekrav er da naturligvis at du har et mangelskrav overfor selgeren, og at det er reklamert rettidig. Forhandleren kan imidlertid også «tilby retting eller omlevering dersom dette skjer uten opphold», og dersom de sørger for slik retting eller omlevering i samsvar med loven. Det innebærer at den skal skje «uten kostnad og uten vesentlig ulempe» for deg og «innen rimelig tid». Forhandleren har ikke rett til å foreta mer enn to avhjelpsforsøk for samme mangel, med mindre det foreligger særlige grunner som gjør at ytterligere avhjelp er rimelig. Om forhandleren ikke ønsker eller evner å rette mangelen, kan du i prinsippet erklære heving også overfor forhandleren. Du kan da kreve tilbakebetalt kjøpesummen med tillegg av forsinkelsesrente fra du betalte båten, men da må du også godskrive forhandleren et «rimelig vederlag for vesentlig nytte» du har hatt av» båten. Dette trekkes fra kjøpesummen. Dersom forhandleren ikke krever fradrag for et slik «nyttevederlag», kan du bare kreve forsinkelsesrente fra den dagen du reklamerte på mangelen overfor forhandleren.

Bruktbåt med gammel skade

Vi kjøpte i vår en bruktbåt, en 1994 modell, for 425 000 kroner. Selgeren fant selv, og var den som fylte ut kontrakten “Kontrakt ved kjøp av fritidsbåt mellom private” fra Forbrukerrådet. Ved besiktigelse av båten før kontrakten ble undertegnet ble det spurt om båten var tett og om det var skader på skrog. Dette ble sagt var helt i orden, altså at båten var tett og at det ikke var skader. Etter kjøpet har det vist seg at båten hadde for flere år siden har truffet en stake, og blitt reparert. Det har også kommet frem at selger ikke var helt fornøyd med den reparasjonsjobben som ble gjort. Som følge av dette lekker båten og vi har måttet skifte noe av innredningen på grunn av fuktskader. For dette har vi fått reduksjon på 2 000 kroner. Etter å ha fått folk fra et verksted til å se på dette, er konklusjonen at skaden ikke er profesjonelt reparert. De har anslått en reparasjonspris på ca. 40-60 000 kroner for å få et godt resultat. Vi føler oss lurt og ønsker i alle fall et prisavslag. Er dette noe å gå videre med ved hjelp av advokat?

Svar: Selgeren plikter forut for kjøpet å opplyse om skader på båten, og dette høres ut som et klart brudd på selgers opplysningsplikt. Som følge av dette er båten er mangelfull, og dere kan da blant annet kreve erstatning for reparasjonsomkostningene. Mest sannsynlig vil dere også kunne kreve heving av kjøpet. Det siste forutsetter imidlertid at mangelen må anses som et ”vesentlig” kontraktbrudd, og at det erklæres heving innen rimelig tid etter at dere fikk eller burde ha fått kjennskap til mangelen. Det siste gjelder likevel ikke dersom selgeren har opptrådt grovt aktløst eller for øvrig i strid med redelighet og god tro. Dette synes å være tilfellet her. Hvorvidt det foreligger et ”vesentlig” kontraktbrudd beror på en skjønnsmessig vurdering av flere momenter, men det meste tyder etter mitt syn på at dette spørsmålet må besvares bekreftende. Svaret er derfor at dette absolutt synes å være noe dere bør gå videre med, og en advokat kan da gi god veiledning.

« Eldre innlegg

© 2019 båtju§.no

Tema av Anders NorénOpp ↑